arteriyel doppler hakkında bilgi veriyor

Üst Ekstremite Arteriyel Doppler US

Üst ekstremite arter sistemi, alt ekstremitede kullanılandan farklı bir tanısal yaklaşım gerektirir. Fokal aterosklerozun ilerlemesi veya akut arteriyel emboli hemen hemen her zaman alt ekstremitede semptomatik hastalığın nedeni olmasına rağmen, üst ekstremite arter hastalığı daha karmaşıktır. Torasik çıkış bölgesinde mekanik bası, dijital arterlerde vazospazm, travmaya bağlı el veya el bileğinde trombüs, arterit, kalpten veya kol proksimalinden emboli anevrizmaları üst ekstremite arterleri değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken patolojilerdir. 

Üst Ekstremite Arteriyel Doppler Anatomisi

Üst ekstremite arteriyel sistemi, aortik arktan köken alır. Sağda, ortak bir gövde, innominat veya sağ brakiyosefalik arter vardır ve daha sonra sağ ortak karotid artere (CCA) ve subklavian artere ayrılır. Solda, subklavyen arter doğrudan aortik arktan köken alır. Subklavyen arter, aksiller arter olduğu yere birinci kaburganın lateral kenarına kadar devam eder. Aksiller arter pektoralis minör kasının altından geçer, teres majör kasını geçer ve daha sonra brakiyal arter olur. Brakiyal arter, dirseğin hemen altından radyal, ulnar ve interosseöz (veya median) arterlere doğru üçe ayrılmak üzere koldan aşağı doğru devam eder. Radial ve ulnar arterler bileğe kadar devam eden baskın dallardır.

Radyal ve ulnar arterler tipik olarak elde yüzeysel ve derin palmar arklar yoluyla birleşir ve daha sonra parmakları ortak palmar dijital arterler ve iletişim halindeki metakarpal arterler yoluyla besler. 

Üst Ekstemite Arteriyel Renkli Doppler İncelemesi Nasıl Yapılır ?

Üst ekstremite arter muayenesi normal olarak proksimal subklavyen arterden başlar. Subklavian , aksiller , brakiyal , radyal ve ulnar dahil olmak üzere her bir ana arterin tüm seyri görüntülenir. 

Renkli Doppler ultrason, damarlardaki kan akışını belirlemek ve muayene eden kişiye kan akışının hızı ve yönü hakkında bir fikir vermek için kullanılır. Normal üst ekstremite Doppler dalga formları üç fazlıdır ancak dalga formları ortam sıcaklığına ve özellikle elin yakınında alındığında yumruk yapma gibi manevralara tepki olarak değişebilir. 

 

Üst ekstremite arteriyel patolojilerinin renkli Doppler değerlendirmesi

Klinik olarak anlamlı aterosklerotik plak, genellikle proksimal subklavyen arterlerde ve bazen de aksiller arterlerde gelişir. Başlıca etki, kol iskemisine neden olabilen stenoz veya oklüzyon nedeniyle kan akışının azalmasıdır. Brakiyal, radyal ve ulnar arterler gibi daha distal arterlerin aterosklerotik obstrüksiyonu daha az yaygındır; bununla birlikte, distal arterler, düşük akış durumlarına veya embolizasyona sekonder olarak tıkanabilir.

Proksimal üst ekstremite arterlerinin darlığı en sık aterosklerozdan kaynaklansa da, diğer patolojiler vaskülit, travma veya torasik çıkış kompresyonunu içerir. Lümen çapını %50 veya daha fazla daraltan bir stenoz, kan akışını azaltan veya hemodinamik olarak anlamlı darlık  kabul edilir. Böyle bir stenoz, pik sistolik hızlarda bir artışla ve şiddetli bir stenoz veya oklüzyon durumunda, yüksek dereceli bir stenoz veya oklüzyon seviyesinin distalinde bir sönümlü (tardus-parvus) dalga formu ile tanımlanır . Ek olarak, yüksek dereceli arteriyel stenoz veya tıkanıklık, tıkanıklık noktasının ditalinde kan akış hızlarının genel olarak azalmasına neden olur. Stenoz pik sistolik hızların ikiye katlanmasına neden olduğunda (prestenotik hız ile karşılaştırıldığında), hemodinamik olarak anlamlı kabul edilir (≥%50 çap daralması). Daha şiddetli bir stenoz, sistolik ve diyastolik hızları daha da artıracaktır.

Stenozun renkli Doppler görüntülemesi şunları tesbit edebilir (1) arteriyel lümenin daralması; (2) yüksek kan akış hızları ile tutarlı olarak stenozda değişen renk akış sinyalleri; ve (3) türbülanslı akışa bağlı olarak değişen bir posttenotik renk akışı modeli görülebilir. Arteriyel oklüzyon ile, genellikle azalmış pik sistolik hızlarla  renkli ve power Doppler ile tıkalı damar lümeninde veya Doppler spektral dalga formlarında saptanabilir bir akış olmayan yüksek dirençli akım paterni görülür. Oklüzyon seviyesi ve obstrüksiyonun distalinde sönümlü, monofazik akım paterni vardır. 

Arteriyel tromboz, kritik bir stenozun distalinde meydana gelebilir veya embolizasyon, travma veya torasik çıkış kompresyonundan kaynaklanabilir. Sonuç, tıkanıklık veya kısmi tıkanıklık olabilir. Trombüs veya vaskülit doğrudan gri skala görüntüleme ile görüntülenebilir, ancak damar açıklığını belirlemek ve trombolizi takiben damar yeniden kanalizasyon derecesini değerlendirmek için renkli Doppler görüntüleme kullanılır.

Kol kan basınçlarında önemli bir fark varsa (20 mm Hg gibi), vertebral ila subklavian çalmayı kontrol etmek için renkli Doppler inceleme genişletilmelidir. Subklavyen çalma sendromu vertebral arterin orijininin proksimalindeki subklavyen arterde ciddi bir stenoz veya oklüzyonun mevcut olduğu bir durumdur. Tıkanıklığın neden olduğu basınç düşüşü, subklavyen arterin aynı taraf vertebral arter tarafından beslenmesine neden olur. Vertebralden subklavian çalma , etkilenen kola kan akışının azalmasına neden olarak semptomlara neden olabilir.

Torasik çıkış sendromu 

Ekstremite pozisyonuna göre değişen soğuk, ağrılı veya uyuşmuş ekstremite gibi üst ekstremite dolaşım problemi ile karşılaşıldığında, erken teşhis edilmesi veya ayırıcı tanıdan çıkarılması gereken potansiyel bir neden torasik çıkışta mekanik vasküler kompresyondur.  Torasik çıkış klavikula, birinci kaburga ve skalen kaslar  ile çevrilidir. Torasik çıkış sendromu, subklavyen damarların ve/veya brakiyal pleksusun göğüsten ayrılırken sıkışmasının neden olduğu yaygın bir sorundur. Torasik çıkıştaki kısıtlılık, kol belirli pozisyonlardayken damarların kısmen veya tamamen sıkışmasına neden olur. Zamanla tekrarlayan damar tahrişi atardamar veya damarı yaralayarak intimal hasara veya trombüs oluşumuna yol açabilir. Bu bölgede oluşan trombüsten kaynaklanan arteriyel emboli, üst ekstremitenin diğer bölümlerine distale gidebilir. Bu nedenle, ne zaman emboli bulunursa, subklavyen veya aksiller arterlerden kaynaklanmış olabilecekleri düşünülmelidir.

Komplike olmayan torasik çıkış sendromu (trombüs, plak veya anevrizma olmaksızın) olan hastaların çoğunda, kol belirli bir pozisyonda olmadıkça kol şikayeti olmaz. Hastanın yaşadığı rahatsızlığın, en azından başlangıçta, arteriyel sıkışmadan kaynaklanan geçici kan akışı kaybından ziyade sinir sıkışmasından kaynaklanması muhtemeldir. Hasta, üst ekstremite tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir bir pozisyondayken, örneğin saç fırçalarken veya araba kullanırken (eller direksiyonda sabit bir pozisyondayken) ağrı veya uyuşma ve his kaybı tanımlar. Kol yeniden konumlandırıldıktan hemen sonra semptomlar kaybolur.

Üst ekstremite arteriyel renkli Doppler fiyatları 2024

Üst ekstremite arteriyel renkli doppler fiyatları özellikle İstanbulda bölgesel farklılıklar gösterebilmektedir. Üst ekstremite arteriyel renkli doppler fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın 02126321060  05359214295

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.