Retrograd Üretrografi

Retrograd üretrografi, erkeklerde üretral ve periüretral görüntüleme için en iyi başlangıç ​​çalışması olarak kabul edilir ve üretral yaralanmalar, darlıklar ve fistüllerin değerlendirilmesinde endikedir.

Erkek üretra anormallikleri, önemli klinik semptomlarla kendini gösteren ve etkilenenler için yaşam kalitesi sorunlarına yol açabilen yaygın bir sorundur. Bu anormallikler her yaşta ortaya çıkabilse de, 55 yaşından büyük erkeklerde kuvvetli bir artış vardır.

Üretral anormalliklerin nedenleri genel olarak iyatrojenik, enfeksiyöz ve / veya inflamatuar, travmatik veya neoplastik olarak kategorize edilebilir. Bu anormalliklerden kaynaklanan uzun vadeli sekeller, sıklıkla üretral darlık hastalığından kaynaklanan çıkış tıkanıklığı ile sonuçlanır; bununla birlikte, ek komplikasyonlar idrar kaçırma ve iktidarsızlığı içerir.

Prostatın transüretral rezeksiyonundan enstrümantasyon gibi iyatrojenik bir neden, striktür hastalığının önde gelen nedenlerinden biridir ve darlıkların% 45’ini oluşturur. Üretral travma sıklıkla pelvik travmalı hastalarda ortaya çıkar ve tedavi edilmezse önemli uzun vadeli morbiditeye yol açabilir. 

Üretral anormalliklerin nedeni ne olursa olsun, görüntüleme çalışmaları genellikle tamamlayıcı bir şekilde kullanılır ve kapsamlı üretral değerlendirmede önemli bir rol oynar çünkü görüntüleme, üretroskopide görünmeyen patolojik bulguları gösterebilir.

Retrograd üretrografi ve voiding sistoüretrografi (VCUG), üretral anormallikleri değerlendirmek için standart görüntüleme teknikleri olarak kabul edilir. Retrograd üretrografi (Şekil 1) ön üretra değerlendirmesi için referans standardı iken, arka üretra ve mesane VCUG görüntülerinde daha iyi değerlendirilir.

Retrograd Üretrografi

Resim 1. Retrograd Üretrografi görüntüsü normal üretral anatomiyi göstermektedir. Penil üretra (turuncu braket), bulbar üretra (mavi ok), bulber üretra’nın bulbomembranöz bileşkede normal incelmesi (*), membranöz üretra (kırmızı ok), ürogenital diyafram (kırmızı çizgi), prostatik üretra (mor köşeli ayraç) ve verumontanum (yeşil ok).

Retrograd Üretrografi Tetkiki Nasıl Yapılır ?

Üretranın kontrast madde ile direkt opasifikasyonu ile yapılır. Eksternal meatus steril şekilde hazırlanır. Kateterin balon kısmı penil üretra fossa navikularis içine oturduğunda balon, 1.0-1.5 ml salin solüsyonu ile şişirilir. Balonun yerinde kalmasını önleyebileceğinden kayganlaştırıcı önerilmez.

Hasta sırtüstü 45 ° eğik pozisyona getirilir. Penis, proksimal uyluğun üzerine lateral olarak yerleştirilmelidir. Hastaya balon şişirme sırasında yaşanacak olan hafif rahatsızlık konusunda bilgi verilmelidir. Daha sonra floroskopi kılavuzluğunda 20-30 mL% 60 iyotlu kontrast madde enjekte edilerek ön üretra doldurulur.

Genellikle dış üretral sfinkter spazmı ile karşılaşılır, bu da derin bulbar, membranöz ve prostatik üretraların dolmasını önler. Bu direncin üstesinden gelmek için genellikle yavaş, nazik bir baskı gerekir. Mesaneye geçen kontrast maddenin görülmesinden sonra  spot radyografiler elde edilir.

Eğer kontrast madde düzgün bir şekilde uygulanırsa kontrast maddenin mesane boynundan mesaneye fışkırdığı görülebilir.

Üretra anatomisine göz atarsak;

Üretra, proksimal ve distal olmak üzere iki bölümde incelenir. Proksimal üretra prostatik ve membranöz segmentlerden oluşur. Prostatik üretra, verumontanum ile proksimal prostatik üretra ve distal prostatik üretra olmak üzere iki segmente ayrılır. İki segment arasında, ~ 35 derecelik açı bulunur.

Verumontanum, prostatik üretranın arka kısmında oval bir dolum defekti olarak görülür. Verumontanumun distal ucu, yaklaşık 1 cm uzunluğunda olan ve üretranın ürogenital diyaframdan geçen kısmı olan membranöz üretranın proksimal sınırını gösterir. Bu aynı zamanda üretra dış sfinkterinin bölgesidir.

Üretranın en dar segmenti, membranöz üretradır. Miksiyon sırasında 6-7 mm çapa ulaşabilir. Bunun yanında internal ve eksternal sfinkterler de proksimal üretra düzeyinde izlenmektedir.  Membranöz üretra distal sınırı, bulber üretranın koni şeklini aldığı bölgedir.

Retrograd üretrogramda bulbomembranöz bileşkenin belirlenmesi, üretral hastalığı olan hastaların değerlendirilmesi ve ürolojik prosedürlerin planlanması için çok önemlidir. Posterior üretra optimal olarak opaklaştığında ve verumontanum göründüğünde, bulbomembranöz bileşke verumontanumun alt kenarının 1–1.5 cm distalindedir.

Posterior üretra opaklaştığında, bulbomembranöz bağlantı, obturator foraminanın alt kenarlarını bağlayan hayali bir çizginin üretra ile kesiştiği yerde lokalize edilebilir.

Retrograd Üretrografide Darlıklar

Ön üretra, membranöz üretranın sonundaki başlangıcından üretral meatusa kadar uzanır. Bulbar (en proksimal) segment ve penis (sarkık) segment olmak üzere ikiye ayrılır. Genellikle bu iki segmentin penoskrotal bileşkede birleştiği yerde üretranın hafif bir angülasyonu vardır.

Bulbokavernöz kasın derin bir muskulotendinöz askısı olan konstriktör nüde kasının kasılması veya spazmı, retrograd üretrografide proksimal üretranın anterior kısmında  veya daha az sıklıkla çevresel indentasyona neden olabilir. Bu çevresel üretral indentasyon, üretral darlık ile karıştırılmamalıdır (Resim 2).

Membranöz üretra tespit edilebilirse, striktür ile karıştırılmayacaktır. Üretranın başka yerlerinde daralma, açık bir şekilde membranöz üretradan ayrı olarak tanımlanacaktır ve bu nedenle, bir patolojik darlığı temsil eder. Hasta yeterince eğik konumlandırılmamışsa, bulböz üretra kısa görünecek ve bu nedenle yeterince değerlendirilmeyecektir ( Resim 3).

Cowper kanallarının dolması ekstravazasyon olarak yanlış yorumlanmamalıdır (Resim 3). Prostat kanallarının, Cowper kanallarının ve periüretral Littré bezlerinin opaklaşması, genellikle, ancak zorunlu olmamakla birlikte, üretral inflamatuar hastalıklar ve striktür ile ilişkilidir. 

 Retrograd üretrografi

Resim 2. Retrograd üretrogram, kompresör nude kası tarafından proksimal bulböz üretranın ön tarafında fokal düz girinti (ok) görülmekte.

retrograd üretrografi

Resim 3. Retrograd üretrografi sırasında hasta pozisyonunun üretra görünümü üzerindeki etkisi. (a) Hasta sırtüstü yatarken elde edilen retrograd üretrogram, bulböz üretrayı divertikül benzeri bir kistik yapı olarak gösterir. (b) Hasta dik bir oblik pozisyonda penis gerilerek yerleştirildikten sonra elde edilen retrograd üretrogramda penoskrotal bileşke ve bulböz üretranın görünümü normaldir.

retrograd üretrografi

Resim 3  Cowper bezi ve kanalı. Oblik pozisyonda elde edilen üretrogram, sol Cowper bezi (düz ok) ve kanalı (eğri ok) görülmekte.

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

  • 25 Kasım 2022
    SERKAN ŞAHİN

    retrograd – üretrografi filminin ücretini öğrenmek istiyorum.

  • 05 Ocak 2023
    Hekimoğlu Görüntüleme

    Merhaba merkezimizde retrograd üretrografi çekimi yapılmaktadır. Retrograd üretrografi fiyatı hakkında bilgi için 02126321059 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.