pet ct hakkında bilgi veriyor

PET CT Nedir ?

PET görüntüleme veya PET taraması , olarak da adlandırılan pozitron emisyon tomografisi, iki ayrı cihazın birleştirilerek tek bir cihaz haline getirildiği hibrid bir moleküler görüntüleme yöntemidir. 

İnsan vücudunda gerçekleşen biyokimyasal ve fonksiyonel olayların non-invaziv ve kantitatif değerlendirilmesine olanak sağlar. Günümüzde en yaygın kullanılan PET radyofarmasötiği Flor-18 (F-18) ile işaretli glukoz analoğu olan florodeoksiglukozdur.

Özellikle onkolojide tümörün saptanması, derecesinin belirlenmesi (evreleme), tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, nüks/metastaz şüphesi ve tümör belirteçlerinde yükselmesi durumunda yeniden evreleme, radyoterapi planlaması ve bazı durumlarda mevcut olan kitlenin iyi yada kötü huylu olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılan en ileri medikal görüntüleme tekniğidir. 

Günümüzde gelişmiş ülkelerde kanserden ölüm oranı tüm ölüm sebepleri arasında ikinci sıradadır. Bunun da ilk sırasında akciğer kanserleri yer almaktadır. Kanser tedavisinin başarısında en önemli etken erken tanı  ve doğru evreleme yani vücuda yayılmasının tespitidir.

Kanser yayılımının doğru ve erken olarak belirlenmesi tedavi kararını etkilemekte ve sağ kalım oranını artırmaktadır. Genelde pet ct çalışmaları metabolik değişiklikleri gösterdiği için lezyon hakkında diğer görüntüleme yöntemlerinden çok daha erken bilgi vermekte, BT ile de anatomik lokalizasyon ve detay gösterildiğinden PET BT çalışmaları hastalığın erken tanısına ve doğru evrelendirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. 

PET CT Çekimi Nasıl Yapılır?

Bir hastanenin veya tıp merkezinin radyoloji veya nükleer tıp bölümünde PET CT (Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi) çekimi yapılır. Bu prosedür, vücuttaki anatomik yapıları ve metabolik faaliyetleri göstermektedir. PET CT çekimi şu şekilde yapılır:

Ön hazırlık:

Hastanın çekimden önce genellikle belirli bir süre aç kalması gerekebilir. Çekim yapılacak alan ve özel koşullar bu açlık süresini belirler.
Kan şekerinin yükselmesini önlemek için diyabet hastalarına özel tedaviler yapılabilir.

Radyoaktif ilaçlar:

Hasta, çekimden önce radyoaktif bir madde (genellikle FDG olarak bilinen bir şeker analogu) almaktadır. Bu madde, vücuttaki metabolik faaliyetleri gösterir.
Radyoaktif ilaç enjekte edildikten sonra hastanın dinlenmesi ve ilacın vücuduna yayılması için bir süre beklenebilir.

Çekim Aşaması:

Radyoaktif ilaç hastanın vücudunda dağıldıktan sonra PET CT tarayıcıya yerleştirilir.
Tarayıcı, vücut içinde radyoaktif maddenin yoğunluğunu ve dağılımını ölçer.
Hastanın vücudu aynı anda bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ile incelenir. Bu, anatomik yapıların detaylı bir resmini sağlar.
Hasta, çekim sırasında hareket etmemelidir çünkü hareket, görüntünün netliğini etkileyebilir.

Çalışma Süresi:

PET CT çekimleri, çekim yapılacak alanın büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak genellikle otuz ila iki saat sürer.

Verilerin işlemesi:

Fotoğraf çekimi tamamlandıktan sonra, bilgisayar veriler üzerinde işlem yapar ve bir görüntü oluşturur.
Doktorlar bu görüntüleri değerlendirerek hastanın durumunu öğrenir.

PET/CT çalışmasıda görüntüleme alanları:

Tüm vücut PET/CTgörüntüleme: Kafanın en üst düzeyinden ayak ucuna kadar yapılan görüntülemedir. 

Gövde görüntüleme: Kafa tabanından uyluk orta kesimine kadar yapılan görüntülemedir. Pek çok onkolojik hastalık için önemli olan vücut bölgelerini içerir. Eğer gereklilik varsa kraniyum dahil edilebilir. 

Bölgesel görüntüleme: Sınırlı bir vücut bölgesinde tümör ilişkili değişiklikleri görüntülemek üzere yapılır. Yalnız serebral ve serebellar dokuyu kapsayan beyin görüntüleme ile kombine tüm vücut ya da gövde görüntüleme. 

PET/CT görüntülemede atenüasyon ve saçılım düzeltmesi CT transmisyon datası ile yapılır. PET/CT çalışmasında kullanılan doz ve oral ya da intravenöz kontrast madde kullanılıp kullanılmamasına göre değişkenlik gösteren farklı CT yöntemleri kullanılabilir: 

Düşük-doz CT: Yalnızca atenüasyon düzeltmesi ve anatomik korelasyon amacı ile kullanılan, tanısal radyolojik görüntüleme amacı ile yapılmayan CT görüntülemedir. 

Tanısal CT: İntravenöz ve/veya oral kontrast ajan kullanılarak ya da kullanılmayarak, düşük doz CT görüntülemeden daha yüksek X-ışını dozları ile elde edilen CT görüntülemedir. 

PET/CT nin yaygın kullanım alanları

Günümüzde F-18 FDG PET/BT onkolojik hastaların yönetiminde önemli köşe taşlarından biri haline gelmiştir.

Benign/malign lezyonların ayrımı; tanı amaçlı PET/CT çekimi diğer yöntemlerle tespit edilen malignite şüpheli kitlelerde metabolik karakterizasyon amacıyla kullanılır.  

Primer tümör odağının saptanması; primeri bilinmeyen tümör metastazı varlığında primer tümör yerini belirlemek için, özellikle baş-boyun ve karaciğer metastazlarında sıklıkla kullanılmaktadır. 

Malignite tanısı alan hastalarda evreleme ; evreleme, kanser tanısı almış hastalarda hastalığın yaygınlığının belirlenmesini ifade eder. 

Kanser tanısı ile tedavi uygulanan hastalarda tedavi yanıtının değerlendirilmesi ; Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, kemoterapi (KT) veya RT’nin tamamlanmasından sonra tümörün verdiği yanıtı araştırmaya yönelik bir ifadedir. 

Tümör belirteç yüksekliği saptanan hastalarda tümör rekürrensinin araştırılması 

Tanı için biyopsi yapılacak bölgenin belirlenmesi

Radyoterapi planlamada rehberlik amaçlı ; özellikle baş-boyun, akciğer ve jinekolojik maligniteler başta olmak üzere tümör volümü ve sınırları hipermetabolik alana göre belirlenir.

pet/ct

Resim 1. Koronal PET / BT görüntüleri, bir hastada gribal enfeksiyondan  2 hafta sonra (oklar) yanlış pozitif aksiller lenf nodu bulgusu görülüyor. Supraklaviküler yumuşak dokularda metabolik olarak aktif yağa karşılık gelen hafif yoğun,  FDG tutulumu görülüyor.

özel hastane pet çekim ücreti

Resim 2 . PET CT’nin koronal, sagital ve aksial kesitleri, tedavi öncesi  PET-CT çalışmasında (üstte) sağ memede yoğun artmış FDG tutulumu bulunan odak görülmekte. Takip çalışması, kemoterapi tamamlandıktan sonra, sağ meme tümörünün (altta) tamamen kaybolduğu görülmekte.

pet çekimi fiyatı

Resim 3. Meme kanserli bir hastada metastazı düşündüren karaciğerde yoğun artmış FDG tutulumu gösteren odak PET-CT’nin koronal ve aksial kesiti (A). Takip çalışması, 6 seans kemoterapiden sonra, karaciğer lezyonunun (B) tamamen kaybolduğu görülmekte.

PET CT de Hasta hazırlığı

Tetkikten bir gün önce başlayan hazırlık dönemi vardır. Öncelikle hastaların istirahat etmeleri yoğun kas aktivitelerinde bulunmamaları, bol su tüketmeleri önerilir. Yine sigara ve kahve içilmemesi önerilir. Çekimden en az 4 saat önceyi içine alan açlık gereklidir.

Ama su içmeye devam edilmelidir. Bu durum pratikte sabah PET/CT çekimi olan hastanın bir gece önce gece yarısından başlayarak aç olması ve önceki akşam tercihen karbonhidrat içeriği düşük hafif bir akşam yemeği yemesi ve alkol tüketimi yapmaması anlamına gelir.

Eğer PET/CT çalışması öğleden sonraya planlanmış ise F-18 FDG enjeksiyonundan en erken 4 saat önceye gelecek şekilde sabah hafif bir kahvaltı yapılabilir. Kullanılan ilaçları kesmeye gerek yoktur. Çekim öncesi enjeksiyon odasında ılık bir odada dinlendirilir.

Hastanın üşümemesi gereklidir. Aksi takdirde kahverengi yağ dokusunda tutulum olur. Çekime başlamadan önce hastanın açlık kan şekeri ölçülür ve mesaneyi boşaltması istenir.

Açlık kan şekeri 200 mg/dL ve daha yüksek ise çekim yapılmamalıdır. Çünkü ortamda glikoz var demektir ve FDG’nin hücreye girmesi zorlaşır, mevcut bir tümörü görüntüleme şansı azalır.

Çekim öncesi hastanın boy ve kilosu bilinmelidir. PET cihazının düzgün standart tutulum değerinin (standardized uptake value-SUV) değeri hesaplayabilmesi için bu iki değer gereklidir.

Hastaya çekimden yaklaşık 45 dakika önce kilogram başı 0,1-0,15 milicurie FDG dozu hesaplanarak intravenöz (İV) yolla verilir ve enjeksiyon odasında uygun koşullarda istirahat etmesi beklenir.

Gebelik

Bilinen ya da şüpheli bir gebelik durumu olan kadın hastalarda olası zarar ve fayda oranı göz önünde bulundurulmakla birlikte F-18 FDG PET/BT çekimi önerilmemektedir. Ovülasyondan sonra ilk 10 günlük sürede gebelik testi yapılması karar sürecinde yardımcı olabilir. Eğer gebelik şüphesi varsa ve klinik olarak acil bir endikasyon yok ise yukarıdaki 10 gün kuralı uygulanmalıdır. 

Emzirme 

F-18 FDG süte çok az miktarda geçtiği için FDG enjeksiyonu sonrasında emzirmenin kesilmesi önerilmemektedir. Ancak emziren kadınlarda meme dokusu F-18 FDG tutulumu gösterdiği için anne ve bebeğin yakın temasının 12 saat süre ile kesilmesi, bebeğin anneden eksternal ışınlama yol ile alacağı dozu düşürmek amacı ile önerilmektedir.

Bebeğin F-18 FDG enjeksiyonundan hemen önce emzirilmesi bir sonraki beslenme ile enjeksiyon arasındaki zamanı en uzun tutacaktır. Anne sütünün sağılması ve 12 saatlik sürede biberon ile verilmesi yakın mesafe teması önlemek için önerilebilir.

Çekim ve sonrası:

Çekimler sıklıkla beyinden pelvis bitimine veya nadiren beyinden ayak ucuna kadar yapılır. Çekim sırasında önce BT görüntüleri elde edilir. Cihaza bağlı olmakla birlikte tüm vücut 15-20 saniyede görüntülenir. BT çekimi ya düşük doz ya da standart doz şeklinde yapılır.

Ancak görüntü kalitesinin artırılması ve iyi bir raporlama için standart dozda BT çekilmeli, İV kontrast madde enjekte edilmelidir. BT çekimi ardından PET çekimi yapılır.

PET tetkiki de 20-30 dakika sürmektedir. Bazen hastalara geç çekim alınması gerekebilir. Çekim sonrası hastaya bol su içmesi, yemek yemesi, sık idrara gitmesi ve yaklaşık iki saat insanlardan uzak bir alanda beklemesi söylenir

Pet Çekimi Fiyatları 2024

Pet CT (pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi) çekimi, daha karmaşık bir tıbbi görüntüleme prosedürüdür ve bu nedenle daha fazla para gerektirir. Çekim yapılacak bölge, kullanılan görüntüleme yöntemi ve gereken tıbbi değerlendirme fiyatları etkiler.

Yerel hastaneler, tıp merkezleri veya tıbbi görüntüleme merkezleri ile iletişime geçerek pet CT çekimi fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, hangi sağlık kuruluşlarının anlaşmalı olduğunu ve sağlık sigortanızın bu tür tıbbi görüntülemeyi kapsayıp kapsamadığını öğrenmek önemlidir.

 

Yorumlar

 • 28 Mayıs 2021
  ERGÜL KESER

  Ped çektirmek için randevu almak istiyorum T.SKRLER

 • 28 Mayıs 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba pet ct çekimi hakkında 05359214295 nolu telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz

 • 13 Haziran 2021
  Gürol gür

  Annemin pet çekilmesi gerekiyor SSK lıdır kısa bir bilgi vermenizi rica ediyorum

 • 07 Ağustos 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba pet ct fiyat ve randevu bilgisini 02126321059 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

 • 13 Haziran 2021
  Muharrem KARCI

  Merhaba babamin akciger tomografisinde bir kac adet leke goruldu bu sebeple bronoskobi ve pet randevusu almamiz istendi. Bu konuda tarih ve fiyat verebilirmisiniz.

 • 07 Ağustos 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba merkezimizde bronkoskopi yapılmıyor. pet ct fiyat ve randevu bilgisini 02126321059 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

 • 16 Haziran 2021
  Nuray pulat

  Pet çekimi

 • 07 Ağustos 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba pet ct çekimi hakkında detaylı bilgiyi 02126321059 nolu telefonumuzdan alanilirsiniz.

 • 22 Ağustos 2021
  Derya Çebi

  Pet ct SGK ile ücretsiz çekimi kaç ayda bir saglanmaktadir 3 ay diye biliyorum ama doğrumudur

 • 24 Ekim 2021
  Şeyhmus ESER

  pet ct yatak sayısı hakkında bilgi verebilir msiniz boy yatak sayısı ilişkisini anlatabilirmisiniz ?

 • 02 Aralık 2021
  Adem Önal

  Merhabalar..pet ct ücretini öğrenebilir miyim? Sonuçlar ne zaman cıkıyor??

 • 13 Aralık 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba pet ct fiyat ve sonuç zamanı hakkında detaylı bilgiyi 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

 • 14 Aralık 2021
  Ozlem karatas

  Pet cekimi ucreti ogrenebilir miyim

 • 16 Aralık 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba PET CT çekimi fiyatları ve randevu hakkında detaylı bilgi için 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan iletişime geçebilirsiniz.

 • 19 Ocak 2022
  Bilgin Ara

  Tüm vücut PET çekim ücreti nedir? SGK indirimi var mı?

 • 21 Ocak 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba PET CT çekimi fiyatları ve randevu hakkında detaylı bilgi için 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan iletişime geçebilirsiniz.

 • 19 Ocak 2022
  Bilgin Ara

  PET çekim fiyatı nedir? SGK geçiyor mu?

 • 21 Ocak 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba PET CT çekimi fiyatları ve randevu hakkında detaylı bilgi için 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan iletişime geçebilirsiniz.

 • 28 Nisan 2022
  Akın çamlı

  Babama pet ct çekimi istediler yarın çekme imkanı yok dediler bilgi alabilirmiyim

 • 03 Mayıs 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba pet ct çekimi hakkında 05359214295 nolu telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz

 • 19 Mayıs 2022
  Mustafa

  Merhaba tüm vücut pet ct çekimi için fiyat alabilirmiyim SGK var bilgi verirseniz sevinirim.

 • 01 Haziran 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba tüm vücut pet ct çekimi ve fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

 • 13 Haziran 2022
  Şaban Ölmez

  Ücretine kadar yazabilir misiniz

 • 06 Temmuz 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba pet ct ücreti ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 02126321059 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

 • 21 Temmuz 2022
  Rıza Gokdel

  Pet BT ücretiniz ne kadar? 4.5 yıl önce akciğer kanser ameliyatı oldum. Şimdi kontrol ettiriyorum

 • 05 Eylül 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Pet BT fiyatları hakkında bilgi için 02126321059 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

 • 09 Eylül 2022
  Akif bozkurt

  Mrb eşim troit kanseri pet filmi çektirmek istiyorum çektiren arkadaşlar nutfen beni ararmisiniz nutfen yardımcı olursanız çok sevinirim 0543 898 21 14

 • 10 Eylül 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  PET CT fiyatları ve randevu hakkında bilgi için 02126321059 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

 • 14 Mart 2023
  melek arisli

  merhaba aile öyküsü olarak baba tarafı akciğer kanseri anne tarafı göğüs kanseri isteğe bağlı pet çekimi yaptıra bilirmiyim ücreti nedir sgk

 • 26 Mart 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  İsteğe bağlı pet ct çekimi yapılmaktadır. Pet ct çekimi ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 05359214295 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

 • 16 Mart 2023
  Raci Demirkıran

  Kolin ped çekimi yapıyormusunuz ?

 • 26 Mart 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba kolin pet çekimi hakkında detaylı bilgiyi 05359214295 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

 • 23 Haziran 2023
  Duygu Karataş

  Kolin pet çekimi yapıyormusumuz mail bekliyorum

 • 10 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Malesef kolin pet çekimi yapılmıyor.

 • 28 Ağustos 2023
  Ali Rıza Hacı Muhammed

  Mide kanseri şüphesi için PET CT çekim ücreti ne kadar ben G.Antepte çektirmek istiyorum

 • 10 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba Gaziantepte şubemiz bulunmamaktadır. PET CT çekimi hakkında detaylı bilgi ve fiyat bilgisini 05359214295 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.