orbita renkli doppler ultrason hakkında bilgi veriyor

Orbital Renkli Doppler Ultrason Nedir ?

Orbital renkli doppler ultrason, orbital kan akışını değerlendirmek için bir görüntüleme yöntemidir. Çeşitli oftalmik hastalıklar için tanı, prognoz ve seri takibe yardımcı olur. 

Renkli Doppler ultrason, normal ve patolojik damarların iki boyutlu görüntülerinin oluşturulması için invazif olmayan bir tekniktir.  Çeşitli oftalmik hastalıkların patogenezini araştırmak ve anlamak için etkili bir araçtır.

Orbital Doppler Ultrason İçin Anatomi ve Fizyoloji

Orbitanın  arter ve venleri, büyük ölçüde bireyler arası çeşitlilik gösterir. Orbita esas olarak, eksternal karotid arter dolaşımının küçük bir katkısıyla internal karotis arter dolaşımı tarafından sağlanır.

Orbitanın ana arteri oftalmik arterdir. ICA’nın kavernöz sinüsten ayrıldıktan sonraki ilk intrakraniyal dalıdır. OA, optik sinirin nferolateralinde, optik kanal yoluyla orbitaya girer. Optik sinirin altından geçer, santral retinal arter dalını verir ve daha sonra optik sinirin süperomedial yönüne geçer. Medial ve lateral uzun siliyer arterler globun dış katmanlarını besler. 

Orbital venöz sistem iki ana damardan oluşur, superior oftalmik ven (SOV) ve inferior oftalmik ven (IOV) ve çok değişken damarlar. SOV, superior orbital fissürden geçerek kavernöz sinüse boşalır. IOV, SOV’nin bir kolu olabilir veya doğrudan kavernöz sinüse drene olabilir. 

Orbital Doppler Ultrason İçin Hazırlık Gerekir mi ?

Hasta, çalışmadan en az 12 saat önce sigara veya alkol tüketiminden kaçınmalıdır. Topikal ilaçların, özellikle glokom önleyici ilaçların uygulanması orbital kan akımını etkiler. Hipertansiyon, anksiyete, taşikardi, yüksek kalp debisi ve artan nabız basıncı gibi faktörler retrobulber hemodinamiyi değiştirir.  İncelemeyi yapan kişi, yukarıda bahsedilen faktörlerin çalışma üzerindeki etkilerini en aza indirmeye çalışmalıdır.

Orbital Doppler Ultrason Nasıl Yapılır ?

Hastadan başı 30 derece yukarıda olacak şekilde uzanması ve göz kapakları hafifçe kapalı olarak dümdüz karşıya bakması istenir. Doppler ultrason  probu, orbitanın aksiyal bir görüntüsünü elde etmek için göz kapağının üzerine yatay olarak yerleştirilir. Prob, orbita  damarlarının sıkışmasını önlemek için glob  üzerinde minimum basınç uygulamalıdır. 

Oftalmik arter Görüntülenmesi: oftalmik atrer, optik siniri 35 ila 36 mm derinlikte geçerken orbita nazal kesiminde  görüntülenir. 0,7 ila 1,5 mm çapa sahiptir. Ultrason ışını ile damar lümeni arasında 60 dereceden daha az bir açı oluşturacak şekilde görüntülenmektedir. Orta ila yüksek dirençli bir akışa, iki yönlü bir çentik ile hızlı bir sistolik tepe noktasına ve keskin bir şekilde azalan bir diyastolik faza sahiptir. 

Superior orbital venin görüntülenmesi : SOV, süperomedial orbitada lokalizedir. Valflerin olmaması ve orbita damarlarının gevşekliği nedeniyle, venöz akış dalga biçimi birçok dış faktöre bağlıdır.  

İntrabulber Tümörler

Koroid melanomu, besleyici damarlarda orbital kavernöz hemanjiyomlardan daha yüksek bir PSV ve daha yüksek bir RI gösterir. Radyasyon tedavisine yanıt, vaskülarize alanlarda azalma, PSV’de azalma ve tümör ekojenitesinde yükselme gibi Doppler parametreleri ile izlenir. 

Arter Tıkanıklıkları

Santral retinal arter  tıkanıklığı veya oftalmik arter  tıkanıklığı , ani başlangıçlı ağrısız görme kaybı olarak ortaya çıkar. 

Oküler İskemik Sendrom (OIS)

OIS sıklıkla  santral retinal arter ve oftalmik arterde diyastol sonu akımının olmaması veya ters olması ile kendini gösterir.  Bu “çalma fenomeni”, altta yatan yüksek dereceli ICA oklüzyonu veya darlığına özeldir. Orbital Doppler potansiyel olarak hayat kurtarıcı olabilen erken tanıya yardımcı olur.

Arteritik Anterior İskemik Optik Nöropati 

Belirgin oküler tutulumu olmayan dev hücreli arterit hastaları, bilateral orbitada kan akışında belirgin bir azalma gösterir.

Karotis Kavernöz Fistül 

Travma sonrası proptozis vakalarında SOV’nin değerlendirilmesi, orbita apeksinden globa doğru bir akışı düşündüren ters bir akış gösterebilir. Dalga formu analizi, düşük dirençli bir kan damarından arteriyelize yüksek hızlı kan akışını gösterebilir, bu da ICA’nın intrakavernöz kısmı ile kavernöz sinüs arasında yüksek akışlı bir fistül anlamına gelir. 

Behçet Hastalığı

Behçet hastalığı, orbital dolaşımı da içeren yaygın vaskülit ile kendini gösterir. Retina ve koroiddeki vasküler tıkanıklık, yüksek bir RI ve düşük akış hızlarına yol açar.  Kan akışı değişikliklerinin klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce saptanması, erken tedaviye ve daha iyi görsel sonuçlara yardımcı olabilir.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.