skrotal renkli doppler hakkında bilgi veriyor

Yüksek frekanslı problar ile görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler ve artan Doppler duyarlılığı, testis anatomisi ve patolojisinin algılanmasını büyük ölçüde iyileştirmiştir. Doppler ile elde edilen hemodinamik bilgiler görüntüleme bulgularına katkıda bulunur; sıklıkla tanıyı pekiştirir. 

Renkli doppler ultrason ile skrotum muayenesini en sık gerektiren iki klinik durum, akut skrotal ağrı ve palpe edilebilen skrotal kitlenin değerlendirilmesidir. Akut inflamatuar süreci testis torsiyonundan ayırt etmek de renkli Doppler’in alanıdır. Bir kitleyi intratestiküler ve ekstratestiküler olarak ayırt etmek tek başına ultrason ile başarılabilir, ancak renkli Doppler değerli hemodinamik bilgiler ekler ve anormalliği karakterize etmeye yardımcı olur. Skrotal Doppler kullanımına ilişkin diğer yaygın endikasyonlar arasında travma ve kısırlığın değerlendirilmesi yer alır.

Skrotal renkli Doppler ultrason anatomisi

Normal yetişkin testis uzunluğu yaklaşık olarak 3-5 cm, genişliği ve kalınlığı 2-4 cm hacmi  4 cc   olan yumurta biçiminde bir bezdir. Testis boyutu, yaş ve cinsel gelişim aşamasına göre değişir. Testis yüzeyi ince, yoğun, elastik olmayan fibröz bir kapsül olan tunika albuginea ile kaplıdır. 

Epididim, testisin posterolateral yönü boyunca uzanan virgül şeklinde bir yapıdır. Epididimin başı, testisin üst kutbunun yanında bulunur ve efferent kanalları alır. Kanallar sonunda gövde ve kuyruk boyunca birleşir ve spermatik kordda devam eden vas deferens’i oluşturur. Vas ile birlikte, kordon ayrıca testiküler arter, kremasterik arter, diferansiyel arter, pampiniform venöz pleksus, genitofemoral sinir ve lenfatik kanalları içerir.

Testis ve epididim, damarların ve sinirlerin girdiği arka kısım hariç, tüm bezi çevreleyen bir dış parietal tabaka ve bir iç visseral tabakadan oluşan bir fasyal yapı olan tunika vajinalis tarafından sarılır. Tunika vajinalisin testisi ne ölçüde sardığı, testis torsiyonu geliştirme riski ile doğrudan ilişkilidir. Parietal ve visseral tabakalar arasındaki potansiyel boşluk normalde az miktarda sıvı içerir, ancak bu boşluktaki daha büyük miktarda  sıvı olursa buna  hidrosel denir.

Testis arter anatomisi 

Sağ ve sol testis arterleri, aortadan renal arterlerin hemen altındaki bölümden çıkar. Skrotum, epididim ve vas deferens’in yumuşak dokularını besleyen kremasterik ve deferansiyel arterlerin eşlik ettiği derin kasık halkasından spermatik korda girerler. Testiküler arter, testisin arka yüzü boyunca tunika albugineaya girer ve tunika vasküloza boyunca uzanan kapsüler dallar verir. Bu kapsüler dallar daha sonra, kapsül yüzeyinden, merkezi olarak septula boyunca mediastene doğru kan taşıyan sentripedal arterlere dönüşür. 

Testis venöz anatomisi

Testiküler venöz çıkış, çoğunlukla mediasten testis yoluyla spermatik kord içine ve sonunda inguinal kanaldan yukarı doğru ilerler. Damarlar spermatik kord yoluyla skrotumdan çıkarken, pampiniform pleksus olarak bilinen testiküler arteri çevreleyen ağ benzeri bir yapı oluştururlar. Bu pleksus bir ısı değişim mekanizması olarak işlev görür, testiküler arterdeki sıcaklığı azaltır, böylece spermatogenezi daha düşük, daha optimal bir sıcaklıkta tutmaya yardımcı olur.

Sol tarafta, testis veni genellikle sol renal vene akar; sağ tarafta, drenaj doğrudan sağ renal venin hemen altındaki inferior vena kava’yadır. Testis damarlarında normalde venöz kanın skrotuma retrograd akışını önleyen kapakçıklar bulunur, ancak bunlar yoksa veya yetersiz hale gelirse; bu, varikosel gelişimine zemin hazırlar. Bu, ısı değişim mekanizmasının bozulmasına neden olur ve bu nedenle kısırlığın sık görülen bir nedenidir. 

skrotal renkli doppler hakkında bilgi veriyor

Skrotal renkli Doppler ultrason nasıl yapılır ?

İnceleme hasta supin pozisyondayken yapılır. Testis hassas ise, hastadan muayeneyi kolaylaştıracak bir pozisyonda tutması istenebilir. Bu özellikle küçük kitlelerin değerlendirilmesi için kullanışlıdır. 

Hem gri skala hem de Doppler görüntüleme için yüksek frekanslı , lineer prob kullanılır ve skrotal cilt üzerinde doğrudan temas taraması yapılır. İki taraf arasındaki boyut ve ekojenite farklılıklarının değerlendirilmesine izin vermek için her testis için hem boyuna hem de enine düzlemlerde inceleme yapılır. Bölünmüş ekran modu, yan yana karşılaştırma için kullanışlıdır. Epididim ve spermatik kordun oblik görüntülemesi de yapılmalıdır. Testis dışı kitleler veya sıvı koleksiyonları da not edilmelidir.

Renkli Doppler testislerin ve epididimlerin tek tip, simetrik vasküler perfüzyonunun varlığını (veya yokluğunu) doğrulamak için görüntüleme değerlendirmesinin zorunlu bir parçasıdır . Renkli Doppler tarama ayarları, düşük hacimli ve düşük hızlı akış için optimize edilmelidir. Prepubertal yaş grubunda intratestiküler akım hacmi daha azdır ve bu nedenle tespit edilmesi daha zordur. Power Doppler uygulaması yardımcı olabilir. Spektral Doppler arteriyel ve venöz dalga biçimlerini değerlendirebilir ve hızları ölçebilir ancak kısmi burulma veya iskemiye yatkın hale getiren iltihaplanmaya ikincil aşırı şişme gibi birkaç durum dışında, skrotumdaki uygulaması nispeten sınırlıdır. Bu durumlarda spektral Doppler, venöz çıkış bozukluğu veya parankimal tıkanıklığın neden olduğu arteriyel akışa karşı yüksek direnci en iyi şekilde tanımlayabilir.

Doppler duyarlılığı, ultrason sistemleri ve yazılım seviyeleri arasında büyük farklılıklar gösterir. Bu nedenle, muayeneyi yapan kişi, ekipmanındaki normal akış algısına aşina olmalıdır. İyi bir ‘temel kural’, anormal testis veya epididimi değerlendirmek  için standart olarak kullanılabilecek bir renk akışı taban çizgisi oluşturmak için karşı tarafı incelemektir (normal olması şartıyla). 

Normal skrotal renkli Doppler ultrason bulguları

Skrotumun normal ultrason incelemesinde, her iki testiste , homojen ekojenite görülür. Epididim, testislerle karşılaştırıldığında genellikle izoekoik veya hafif hipoekoiktir. Testislerin ve epididimlerin boyutu ve ekojenitesi bilateral olarak nispeten aynı olmalıdır.

Renkli Dopplerde, hem testisler hem de epididimlerde bilateral simetrik ve nispeten düzgün kan akışı olmalıdır. Testiküler arteriyel akışın spektral Doppler izlemeleri nispeten düşük direnç gösterir. Erişkinlerde normal testiküler arter direnç indeksleri 0.46 ile 0.78 arasında olup, ortalama 0.64’tür. Ancak puberte öncesi erkek çocuklarda direnç yüksektir. 

Akut Skrotal Ağrı

Akut epididimo-orşit, 20 yaş üstü erkeklerde akut skrotal ağrının en yaygın nedenidir ve vakaların %80’ini oluşturur, ancak sıklıkla klinik olarak spermatik kord torsiyonundan ayırt edilemez. Hastalar genellikle akut ağrılı, hassas, şişmiş skrotum ile ilişkili eritem, idrar yolu semptomları, ateş ve lökositoz ile başvururlar. Ancak bazen belirtiler ve semptomlar daha az belirgin olabilir ve bu da enfeksiyon ile torsiyon arasındaki klinik ayrımı son derece zorlaştırır. Süreç tipik olarak önce epididimde ortaya çıkar ve daha sonra testisleri etkilemek için yükselir, ancak izole epididimit, orşit ve hatta fokal orşit görülebilir.

Epididimo-orşitin sonografik görünümü, sürecin aşamasına bağlı olarak değişir. Erken, akut aşamada, epididim ve/veya testis büyük ve hipoekoik olacaktır. Doku yıkımı ve kanamanın başlamasıyla ekojenite artmaya başlar. Skrotal duvarda reaktif kalınlaşma olabilir. Hidrosel mevcut olabilir. Kronik orşit ile ilişkili skar, tipik olarak küçük bir hiperekoik testis ile sonuçlanır. Enfeksiyon ve enflamasyon tanısı tipik olarak renkli Doppler ile hipereminin tanımlanmasına bağlıdır – genişlemiş, ağrılı, hipoekoik epididim ve/veya testis ile birlikte artmış sayıda ve belirgin damarlar ile asimetrik bir görünüm mevcuttur. 

Skrotal Kitleler

Skrotal içeriğin kitleleri ve kitle benzeri lezyonları kistler, tümörler, hematomlar, iltihaplanma ve apselerden kaynaklanabilir. Patolojinin yeri, gri skala görünümü ve Doppler akış özellikleri çoğu durumda tanısaldır.

Testis Kistleri

Testis kistleri idiyopatik ve iyi huyludur. Ayrıca oldukça yaygındırlar, artan yaşla artan sıklıkta görülürler ve sonografide erişkinlerin yaklaşık %8’inde bulunurlar. Çoğu intratestiküler kist mediasten testisin yakınında bulunur ve palpe edilemez. Tipik olarak küçüktürler, çapları 1 cm’den küçüktür. Bu kistler tek veya çok sayıda olabilir. Bazen mediasten çevresinde dilate rete testisi temsil eden genişlemiş tübüller bölgesi görülür. 

Testis kistleri ve dilate rete testis ile ilgili en önemli nokta bu benign lezyonları tümör ve apse gibi diğer patolojilerden ayırt etmektir. 

Testis Tümörleri

Testiküler tümörleri çoğunlukla germ hücre kökenli primer testis tümörleridir. En sık 25 ila 35 yaşları arasında ortaya çıkar ve neredeyse her zaman maligndir. Bununla birlikte, prognoz genellikle mükemmeldir ve cerrahi, radyasyon tedavisi ve/veya kemoterapi ile zamanında tedavi olduğu varsayıldığında, genel olarak 5 yıllık sağkalım %95’tir. Daha az yaygın olan testiküler neoplazmalar, stromal parankimden kaynaklanır ve Sertoli veya Leydig hücreli tümörlerdir. Nadiren, testis dışı maligniteler, lösemi ve lenfoma ve metastatik hastalık dahil olmak üzere testis içerir. Testis tümörleri genellikle iki şekilde ortaya çıkar: ele gelen kitle veya kanamaya bağlı ani ağrı ve şişlik. Tümörler epididimit semptomlarıyla da ortaya çıkabilir. 

Testis Tümörü  görünümünü taklit edebilen lezyonlar arasında apseler, iltihaplı alanlar veya fokal orşit (açık apse oluşumu olmadan), kontüzyonlar, hematomlar ve enfarktlar bulunur. Bu etiyolojilerin ayırt edilmesinde renkli ve spektral Doppler özellikleri oldukça önemlidir. Apseler, enfarktüsler ve hematomlarda kan akışı olmamasına rağmen, apselerin çevresinde kan akış sinyalleri tespit edilebilir.

Epididim Kistleri

Epididim kistleri sonografik olarak incelenen yetişkin erkeklerde çok yaygın olarak bulunur. Çoğu epididim başında bulunur, ancak kistler epididimin herhangi bir yerinde oluşabilir. Tek, çok sayıda, tek taraflı veya iki taraflı olabilirler. Testis kistlerinden farklı olarak epididim kistleri septalı ve hatta multiloküler olabilir. Çoğu 2 ila 3 mm çapındadır, ancak daha büyük kistler de yaygındır ve bazen birkaç santimetre büyüklüğünde olabilirler.

Varikosel 

Varikosel veya pampiniform venöz pleksusun dilatasyonu, palpe edilebilen epididimal kitlenin ve skrotal rahatsızlığın yaygın bir nedenidir. Bazı kişilerde varikosel, düşük sperm sayısına, sperm hareketliliğinin azalmasına ve kısırlığa neden olur. 

 

Pampiniform pleksusun damarları kapak yetersizliği ve/veya yüksek basınç nedeniyle genişleyebilir ve spermatik kord ve epididim boyunca genişlemiş damar yumakları oluşturabilir. Varikosel, muhtemelen sol testis damarındaki yüksek basınç nedeniyle, skrotumun sol tarafında sağa göre daha sık görülür. 

Varikosel, spermatik kord veya epididim boyunca olağan dışı büyüklükte çok sayıda damar görüldüğünde renkli Doppler ultrason ile teşhis edilir. Normal pampiniform damarlar zar zor saptanabilir, yani bir açıdan, olağandışı boyut ve sayıda damarlar kolayca görüldüğünde varikosel teşhisi konulabilir. 

Skrotal Renkli Doppler Fiyatları 2024

Skrotal renkli Doppler fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Yorumlar

 • 08 Ocak 2022
  ÖMER EL HASEN

  Skrotal renkli Doppler
  varikosel için
  Ücreti ne kadar

 • 21 Ocak 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba skrotal renkli Doppler fiyatları ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.