ozofagus tele oblik grafileri

Baryumlu Özofagus Grafisi Nedir?

Baryumlu Özofagus Grafisi; Özofagogram olarakta bilinen Baryumlu özefagus grafisi klinik uygulamada yemek borusunun yapısal ve fonksiyonel değerlendirmesi için hala değerli bir test olmaya devam etmektedir. 

Baryumlu özofagus grafisi farenksin fonksiyonel değerlendirmesi, yemek borusunun mukozal anormallikleri ve motilite bozuklukları hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Baryumlu özofagogram disfaji, gastroözofageal reflü ve endoskopi kapsamı dışındaki diğer özofagus hastalıklarının değerlendirilmesinde ilk görüntüleme yöntemi olmaya devam etmektedir.

Ayrıca yemek borusunun eşzamanlı yapısal ve fonksiyonel değerlendirmesi yapılabilmektedir. Özofagusun değerlendirilmesi için diagnostik testler; yapısal bozuklukların gösterilmesi, fonksiyonel anomalilerin belirlenmesi ve özofagusun mide suyuna maruziyetinin ölçülmesinden oluşmaktadır.

Özofagusun morfolojisi ve motor fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ilk tercih edilen radyolojik tetkik baryumlu özefagografidir. Yutma güçlüğü, boğazda yanma, ağrılı yutma, göğüs ağrısı, globus, tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme baryumlu özefagografinin başlıca endikasyonlarıdır.

Baryumlu grafiyle kombine floroskopik değerlendirme bu hastalıkların teşhisinde daha etkilidir. Özefagial bir hastalıktan şüphelenildiğinde hastalarda tanıya yönelik ilk test mide ve duodenumun da tam değerlendirmesini içeren baryumlu görüntüleme olmalıdır.

Tetkik öncesinde hazırlık gereklidir. Tetkikten önce en az 8 saat hasta yemek yememeli, su ve sigara içmemelidir.

Baryumlu Özofagus Grafisi Nasıl Yapılır ?

Boş mideye ağız yoluyla alçı görünümünde baryum sıvısının içirilmesi ile tetkik başlar. Yutma esnasında alınan görüntüleriyle yutma fonksiyonu değerlendirilir. Baryum mideyi doldurduktan sonra hasta baş aşağı çevrilerek grafi çekilmeye devam edildiğinde fundus bölgesi konturları tamamen görülür ve yemek borusuna kaçak olup olmadığı yani reflü olup olmadığı bu şekilde anlaşılır.

Opak madde hızlı bir şekilde içirilerek tüm özefagus lümenini doldurması sağlanır. Bu metotla kanser, büyük ülserler ve “web”ler tanımlanıp özofagus konturu, motilitesi ve genişleme yeteneği etkin bir biçimde değerlendirilir.

Sürekli dinamik kayıt faringial ve özofagial motilitenin değerlendirilmesinde tercih edilen bir tekniktir. Normal bir erişkinde bolus geçiş 20-24 cm uzunluğundaki özofagustan 6-8 saniyede tamamlanır. Özefagus motilitesi bozuk olan hastalarda baryumun retansiyonu ve gecikmiş boşalması önemli bir görüntüdür.

İlginizi Çekebilir  VERTEBRA GRAFİLERİ

Mideye indikten sonra midenin katlantıları, mide duvarında olan ülserler dışa doğru taşmış dolum fazlalığı şeklinde görülür. Midenin konturlarının mide içerisine doğru dolum eksikliği göstermesi bir kitle göstergesidir ve mide kanseri lehine düşünülür.

Bu dolum eksikliğinin üzerinde yine dışarı doğru yönlenmiş küçük dolma fazlalıkları ise aynı şekilde mide tümörü üzerinde gelişmiş olan bir ülseri işaret eder. Mide duvarından konturlarından direk dışarıya doğru olan dolum fazlalıklarında peptik ülsere yani midedeki asit fazlalığına bağlı benign ülserler düşünülürken, az önce bahsedilen dolum eksikliği üzerindeki dolum fazlalığı, mide kanseri ülserlerini düşündürür.

Baryumun mide çıkışına takıntısız geçmesi geçtikten sonra bulbus ve duodenum bölgelerinde aynı şekilde dolma fazlalığı veya sebat eden dolum alanları ülser lehine alınabilir. Bulbus ve duodenumdaki ülserlere bağlı gelişen darlıklar ise yine bu grafide rahatlıkla görülür.

Özofagus web , halka ve divertikülleri 

Web’ler hipofarenksin ön duvarı ve proksimal servikal özofagusta görülen ince mukoza kıvrımlarıdır. Baryumlu özofagogramda , servikal özofagusun ön duvarında raf benzeri (1-2 mm kalınlığında) dolum defekti olarak ortaya çıkarlar [Şekil 1A]. Kısmi tıkanma durumlarında jet fenomeni görülebilir [Şekil 1B]. Bazen arka faringeal duvardan çıkıntı olarak görülen belirgin krikofaringeal kas özofagus webi ile karıştırılabilir [Şekil 1C].

Şekil 1 (A-C)

(A) Baryumlu özofagus grafisinde  farenjiyoözofageal bağlantı webi  hipofarenksin ön duvarında raf benzeri bir dolum defekti görülüyor. (B) Genellikle kısmi tıkanıklık durumlarında görülen, servikal web ile ilişkili jet fenomeni. (C) Belirgin krikofarengeus kası bir webi taklit edebilir. Ancak bu arka duvarda görülür.

Halkalar

Çoğunlukla asemptomatik olan alt yemek borusu halkaları, baryumlu özofagus grafisinde yaygın bir bulgudur. Schatzki halkası, disfaji olarak ortaya çıkan semptomatik bir özofagus halkasıdır. Reflü özofajit vakalarında skarlaşmaya bağlı  geliştiği düşünülmektedir.

Baryumlu özofagografide halka, genellikle hiatal herni üzerinde yer alan, lümen daralmasının (2-3 mm kalınlığında) düzgün konsantrik segmenti olarak ortaya çıkar [Şekil 2]. Çapı 20 mm’den büyük halkalar asemptomatiktir, 13 mm’den küçük çapa sahip halkalar her zaman disfajiye neden olur.

İlginizi Çekebilir  Sinüs Grafileri

Şekil 2 : Schatzki halkası

Divertiküller

Özofagus divertikülleri, pulsiyon  divertikülleri, traksiyon divertikülleri ve intramural psödodivertikül olarak kategorize edilmiştir.

Pulsiyon divertikülleri yemek borusunun alt kısmında meydana gelir ve genellikle yemek borusunun motilite bozuklukları ile ilişkilidir. Bunlar, kas tabakasından yoksun false divertiküllerdir. Baryumlu özofagografide  yemek borusu boşaldıktan sonra baryum retansiyonu gösteren geniş tabanlı kontrast dolu torbalar olarak ortaya çıkarlar[Şekil 3A, 3B].

Traksiyon divertikülleri ise yemek borusunun ortasında görülen gerçek divertiküllerdir(tüm özofagus katmanlarını içerdikleri için). Genellikle tüberküloz veya histoplazmozun neden olduğu perihiler lenf düğümlerinde skar oluşumundan kaynaklanır. Baryumlu özofagus grafisinde traksiyon divertikülleri üçgen ve çadır görünümündedir ve özofagusun boşalmasıyla çöker [Şekil 3C] 

Özofagus intramural psödodivertikülozu, özofagus darlıkları ile ilişkili olabilir veya tek başına ortaya çıkabilir. Tek başına olduğunda asemptomatiktir. İntramural psödodivertiküloz, yemek borusunun derin mukozal bezlerinin kanallarının genişlemesidir. Baryumlu özofagografide , yemek borusunun uzun eksenine paralel çoklu kontrast dolu torbalar olarak görünür. 

baryumlu özofagus grafisi

Şekil 3 (A) Pulsiyon divertikülü. Ayrıca, motilite disfonksiyonu ile ilişkili çoklu peristaltik olmayan kasılmalar görülmekte (B) Büyük bir epifrenik divertikül görünümü. (C) Orta yemek borusunun ön duvarından çıkan traksiyon divertikülü. Traksiyon divertikülünün üçgen görünümüne dikkat.

Özofagusun motilite bozuklukları

Motilite bozuklukları birincil veya ikincil tipte olabilir. Birincil motilite bozukluklarında, yemek borusu tutulan ana organdır. Sekonder motilite bozuklukları, çeşitli sistemik hastalıkların tezahürü olarak veya yemek borusu hasarına ikincil olarak ortaya çıkar. Birincil motilite bozuklukları arasında akalazya ve varyantları, difüz özofagus spazmı (DÖS), fındıkkıran özofagusu, spesifik olmayan özofagus motilite bozukluğu ve hipertansif alt özofagus sfinkteri (AÖS) yer alır. 

Akalazya

Birincil akalazya, miyenterik pleksustaki kusur nedeniyle ortaya çıkan idiyopatik bir durumdur. Manometride, AÖS’in eksik gevşemesi, AÖS’in istirahat basıncının artması ve primer peristaltizmin olmaması ile karakterizedir. Baryumlu özofagus grafisinde , özofagus primer peristaltizmin olmamasıyla dilate olur ve gastroözefagial bileşke  yakınında distal uç gaga benzeri incelme gösterir [Şekil 4A].

İlginizi Çekebilir  Voiding Sistoüretrografi

Bazen yemek borusu büyük ölçüde genişlemiş ve kıvrımlı olup “sigmoid özofagus” olarak adlandırılmaktadır [Şekil 4B]. Primer akalazya, gastroözefagial bileşkede hücrelerini tahrip edebilen ve böylece normal peristaltik aktiviteye müdahale edebilen gastroözefagial bileşke  veya kardiyak tümörlere ikincil olarak ortaya çıkabilen sekonder akalaziden ayırt edilmelidir.

İkincil akalazyada, mukozal düzensizlik, nodülerite ve ülserasyonun varlığı ile, daralmış segment uzunluk olarak (> 3.5 cm) birincil akalazyadan daha uzundur [Şekil 4C]. Ayrıca klinik olarak, sekonder akalazyalı hastalar yaşlıdır (genellikle 60 yıldan fazla) ve daha genç yaşta uzun süreli disfaji öyküsü olan birincil akalazya hastalarının aksine kilo kaybıyla birlikte yeni başlayan disfaji (6 aydan kısa süre) ile başvurmaktadır.

Atipik manometrik bulgulara sahip iki akalazya çeşidi tanımlanmıştır: Şiddetli  akalazya ve erken akalazya. Şiddetli akalazyada, AÖS’in çoklu tekrarlayan kasılmaları vardır ve hasta göğüs ağrısından şikayet edebilir. Erken akalazyada, birincil peristaltizmin olmadığı AÖS’de normal gevşeme vardır. Bu varyantların her ikisinde de, hastalar baryum çalışmalarında özofagusun daha az genişlemesi ile daha genç yaşta başvurma eğilimindedir. 

baryumlu özefagus grafisi

Şekil 4 (A-C ) Primer aklazya:gastroözefagial bileşke (ok) gaga benzeri daralma ile dilate özofagusu gösteren oblik grafiı. Floroskopide özofagusta primer peristaltizm yoktu. (B) Birincil aklazya vakasında dilate ve kıvrımlı özofagus (C) İkincil aklazya: Alt torasik özofagus ve gastroözofagial bileşkeyi içeren daralma ile hafif dilate özofagus, mukozal düzensizliği gösteren oblik grafi(ok). (A) ‘ya kıyasla daha uzun daralmış segment ve daha az yemek borusu genişlemesine dikkat.

Baryumlu Özofagus Grafisi Fiyatları 2024

Baryumlu özofagus grafisi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

 • 16 Ekim 2019
  Hakan karacar

  Sizde Pasaj grafisi filmi cekiliyor mu?

 • 16 Ekim 2019
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Evet pasaj grafileri merkezimizde çekilmektedir. Randevu ve detaylı bilgiyi 02126321060 ve 05359214295 nolu telefonlardan alabilirsiniz.

 • 26 Kasım 2019
  onur mut

  baryumlu ozefagus grafisi cekiliyormu hala

 • 26 Kasım 2019
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Evet görüntüleme merkezimizde baryumlu özefagus grafisi çekiliyor.

 • 22 Mart 2020
  ŞERMİN ÇEP

  Merhaba, Faringo Özofagografi cekim fiyatı konusunda bilgi vermenizi rica ederim.

 • 22 Mart 2020
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba faringo özefagografi ücret ve randevu hakkında detaylı bilgileri 02126321060 nolu telefondan albilirsiniz.

 • 06 Ocak 2021
  Hasan

  Merhaba, pasaj grafisi ve baryumlu özefagus grafisi farklı şeyler mi? Farkı nedir. Hangisini çektirmem gerektiğini bilmiyorum.

 • 06 Ocak 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba ikiside aynı tetkik baryumlu özefagus pasaj grafisi şeklindede söylenebilir. Geçmiş olsun

 • 14 Şubat 2021
  Yasemin

  Kontrast madde alerjim var, ama özofagus grafisi çekilecek, çok endişeliyim, tekrar alerji olurum diye.
  Muadil başka bir yöntem var mı acaba?
  Mr, Tomografi vb. İlaçsız olacak şekilde.
  Özofagus kas hareketlerimi görmek istiyor doktorum, endoskopi yapılmıştı.

 • 22 Mart 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Malesef başka bir görüntüleme yöntemi yok özofagusu değerlendirebileceğimiz.

 • 03 Ocak 2022
  Kader

  Mrh batın grafisinde yemek borusu goruluyormu

 • 21 Ocak 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba yemek borusu özofagus grafisinde görülür.

Görüşlerinizi bildiriniz.