renal doppler hakkında bilgi veriyor

Renal Doppler nedir ?

Renovasküler hastalık, en yaygın olarak fibromüsküler displazi ve aterosklerotik hastalıkların neden olduğu bir hastalıktır. Üç formdan birinde bulunabilir: asemptomatik renal arter stenozu (RAS), renovasküler hipertansiyon ve iskemik nefropati. Özellikle aterosklerotik form, kademeli ve sessiz böbrek fonksiyon kaybına yol açabilen ilerleyici bir hastalıktır. Bu nedenle, RAS’ın erken teşhisi önemlidir. Çünkü girişimsel tedavi hipertansiyonu iyileştirebilir ve böbrek fonksiyonunu koruyabilir.

RAS, sekonder hipertansiyon ve böbrek yetmezliğinin en yaygın potansiyel olarak geri döndürülebilir ve tedavi edilebilir nedenidir.

Renal renkli Doppler ultrason birçok kurum tarafından RAS’ı tespit etmek için kullanılan başlıca tarama aracı olarak seçilmiştir.

Renal arterler aortun yan taraflarından orjin alır. Tipik olarak ikinci lomber vertebranın üst sınırı seviyesinde, hafifçe öne doğru yönelirler, genellikle superior mezenterik arter orijininin 1-2 cm altındadır. Sağ renal arter, aortun anterolateral yönünden başlar ve hemen posteriora dönerek inferior vena kava (IVC) altında seyreder. 

renal doppler hakkında bilgi veriyor

Sol renal arter, aortun posterolateral yüzeyinden çıkma eğilimindedir ve aort yüzeyinin posteriorunda ve psoas kası üzerinde seyreder. 

Ana renal arter, hilusta böbreğin içinde veya dışında, daha sonra segmental ve interlobar arterlere ayrılan ön ve arka dallara ayrılır. İnterlobar arterler ayrıca kortikomedüller bileşkede uzanan ve perifere doğru radyal olarak uzanan kortikal (interlobüler) dalları ve böbrek piramitlerini besleyen medüller dalları veren bir arkuat arterler ağına bölünür. Renal venler genellikle daha ventral bir pozisyonda akan arterlerin seyrini takip eder.

Ana renal arterin normal dalga formu, vücudun tüm parankimal organlarında bulunana benzer düşük dirençli bir patern gösterir. Ana RA ve dallarındaki pik sistolik hız (PSV) 120 cm/s’den az olmalıdır . İntrarenal arterler böbreğe daldıkça hız yavaş yavaş azalır. Direnç indeksi (RI), intrarenal arteriyel empedansın derecesini ölçer ve aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: ([PSV – diyastol sonu hız]/PSV)

Renal Doppler incelmesi nasıl yapılır ?

Günümüzün gelişmiş ultrason yöntemlerinden biri olan renal doppler oldukça kolay bir şekilde  gerçekleştirilir. Bu işlem için herhangi bir hazırlık süreci gerekmez. Hasta muayene olacağı masaya yatırılır.

İşlemi yapacak  radyoloji uzmanı tarafından ultrason çekilecek bölgeye jel sürülür. Bu jel cihazın başlığının ten üzerinde daha rahat hareket ettirilmesi açısından gereklidir. Prob dediğimiz cihaz başlığı bölge üzerinde yavaş hareketler ile gezdirilir.

Renal doppler çekiminde ekrana mavi ve kırmızı renklerden oluşan görüntüler yansır. Bu renkler damarlarda bulunan kanın hız ve akış yönünü belirtir.

Ultrasona girecek hastalar öncelik olarak kısa bir doktor muayenesinden geçerler. Eğer doktor uygun görürse renal doppler işlemi yapılır. Bu işlem genellikle tansiyon hastaları için istenir. Ama nadir görülen böbreğin atar damarlarında meydana gelen darlıklar hiper tansiyon sebebi ile olur. Bu sebeple tansiyon hastaları için bu görüntüleme yöntemi istenir.

Renal arter stenozu  tanısı için Renal Doppler kriterleri

Renal arter stenozu tanısı için  Doppler ultrason  kriterleri, stenoz seviyesinde elde edilen direkt bulgulara (proksimal kriterler) veya darlık bölgesinin distalinde renal vaskülaritede gözlenen akım değişikliklerine (distal kriterler) göre iki gruba ayrılabilir.

Proksimal kriterler (darlığın doğrudan değerlendirilmesi)

Proksimal kriterler, stenoz bölgesinde elde edilen doğrudan işaretlerdir. Renal arterin  önemli proksimal darlığı veya tıkanıklığını teşhis etmek için dört kriter kullanılır. İlk ve en önemli işaret PSV’deki artıştır. 180 cm/s’nin üzerindeki hızlar, %60’ın üzerinde bir stenoz varlığını düşündürür. 150 cm/s’den daha büyük bir diyastol sonu hız %80’den daha büyük bir stenoz derecesini gösterir. 

İkinci kriter, renal/aortik oran (RAR) olarak adlandırılan, prerenal abdominal aortta elde edilen PSV değerlerinin RA’larda ölçülen değerlerle karşılaştırılmasıdır. Mutlak PSV değeri yerine RAR’ın kullanılması tercih edilir, çünkü hipertansiyonun kendisi hipertansif hastalarda tüm damarlarda PSV hızlarında artışa neden olabilir. Normal koşullarda, RAR 3.5’ten düşüktür. Prerenal abdominal aortta elde edilen PSV anormal derecede düşükse (40 cm/sn’den az), RAR kullanılamaz. 

Üçüncü kriter, tespit edilebilir Doppler sinyali olmayan RA’ların tanımlanmasıdır, bu bulgu oklüzyonu gösterir. Dördüncü kriter, stenoz bölgesinde Doppler değerlendirmesinde türbülansın mevcudiyetine işaret eden renk artefaktlarının gösterilmesidir.

Stenoz  %60’ın üzerinde olduğunda önemlidir. Bu durumda, stenoz böbrek kan akışında önemli bir azalmaya neden olur.

Distal kriterler (darlığın dolaylı değerlendirilmesi)

Doppler US ile daha erişilebilir arteriyel segmentlerdeki stenozun distalinde (yani hiler veya interlobar arterler) bakılan kriterler. Bunun mantığı, hemodinamik olarak anlamlı bir stenozun distalindeki renal hilustaki akışın sönümlenmesi ve tepe sistolde yavaş bir artış göstermesi gerektiğidir. Bu fenomene “tardus-parvus” etkisi denir. Tardus yavaş ve geç, parvus ise küçük anlamına gelir. Tardus, dalga formunun sistolik ivmesinin yavaş olması ve bunun sonucunda sistolik zirveye ulaşmak için zamanın artması gerçeğine atıfta bulunur. Parvus, sistolik tepe noktasının düşük yükseklikte olması gerçeğine atıfta bulunur, bu da yavaş bir hıza işaret eder. Ancak bu bulgunun varlığı tanı koymada yardımcı olsa da yokluğu renal arter stenozunu dışlamaz. Aterosklerozlu hastalarda damar esnekliği azalabilir, bu da parvus-tardus dalga formu morfolojisini daha az belirgin hale getirir.  

Hipertansiyonda Renal Doppler’in rolü

Hipertansiyon erişkin popülasyonun yaklaşık %25-30’unu kapsar ve prevalansın artacağı bildirilmiştir. Böbrek yetmezliği ve kardiyovasküler hastalık gelişimi için ana risk faktörü olarak kabul edilir. Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastaların %80’inin hipertansif olduğu bildirilmiştir. Renal hipertansiyon veya renovasküler hipertansiyon, renal arter darlığı ve böbrek hastalığına bağlı hipertansiyon anlamına gelir. Bu nedenle, yeni hipertansiyon tanısı konan hastalar altta yatan böbrek hastalığı açısından taranmalıdır.

Renal Doppler RI’nin renal hipertansiyondaki rolü

Doppler RI, çeşitli klinik durumlarda uzun yıllardır kullanılmaktadır. Doppler ultrasonografi, makrovasküler ve mikrovasküler seviyelerde böbrek anormalliklerini tespit eder. Bu nedenle hastalığın tanı ve prognozu için faydalı bilgiler sağlar.

Son çalışmalar, primer hipertansiyonu olan hastalarda artmış renal rezistif indeksi (RRI) sadece intrarenal beslenmedeki vasküler değişiklikleri yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda ateroskleroz ve sistemik hemodinami ile de ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, yararlı prognostik bilgiler sağlar.

Akut ve kronik böbrek hastalığında renal Doppler

Renal Doppler ultrason, böbrek hastalıklarının tanı, prognoz ve yönetimi için değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Doppler ultrason böbrek kan akımının değerlendirilmesi için non-invaziv, düşük maliyetli ve güvenli bir yöntemdir.

Böbrek kitlelerinde renal Doppler

Ultrason, asemptomatik hastalarda böbrek kanserinin taranmasında önemli bir rol oynar. Kalan böbrek tümörlerinin çoğu, ultrasonda doğru bir şekilde teşhis edilmez ve daha fazla karakterizasyon için BT gerektirir. Ancak ultrason, bilgisayarlı tomografide (BT) belirsiz kalan kistik RCC’yi karakterize etmeye yardımcı olur. Gri skala görüntülemedeki son teknoloji, böbrek kanserinin tanı ve evrelemesinde US’nin doğruluğunu artırmıştır. 

Nakil böbreğin Doppler değerlendirmesi

Doppler ultrason nakil böbreklerin değerlendirilmesi için en çok tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Nakil böbrek  sağ veya sol iliak fossada bulunur. Greftin yüzeysel yerleşimi US incelemesini doğru ve ideal kılmaktadır. Renal greft, hemen veya daha sonra meydana gelebilecek çeşitli patolojik değişikliklere karşı hassastır. 

Dopplerde renal arter RI artışının, akut rejeksiyon ve ATN varlığı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Öte yandan böbrek nakli yapılan hastalarda yüksek serum kreatinin düzeyleri yüksek RI değerleri ortaya koymaktadır. Bu nedenle renal arter RI değeri , greft fonksiyonunun iyi bir göstergesidir.

Renal Doppler Fiyatları 2024

İstanbulda Renal Doppler  fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Renal Doppler  fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.